Title links to official website.

338

Preparation of near-infrared AIEgen-active fluorescent probes for mapping amyloid-β 

plaques in brain tissues and living mice

Chenxu Yan, Jianfeng Dai, Yongkang Yao, Wei Fu, He Tian, Wei-Hong Zhu and Zhiqian 

Guo*

Nature Protocols, 2023, https://doi.org/10.1038/s41596-022-00789-1.

(Key reference using this protocol: 

1) J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 3171-3177. https://doi.org/10.1021/jacs.8b12820;  2) 近红外高信噪比的荧光成像剂及其制备方法和应用, 中国发明专利, ZL201811069366.9. 国内外多家科研机构应用,Sigma-AldrichJ&K 等销售
337

Neglected Acidity Pitfall: Boric Acid-Anchoring Hole-Selective Contact for Perovskite Solar Cells

Huanxin Guo, Cong Liu, Honglong Hu, Shuo Zhang, Xiaoyu Ji, Xiao-Ming Cao, Zhijun 

Ning, Wei-Hong Zhu, He Tian, and Yongzhen Wu*

Natl. Sci. Rev., 2023, in press.
336

D-A-π-A Organic Dyes with Fluorenyl-Substituted Bulky Donor for Efficient Dye-Sensitized

Solar Cells

Weiwei Zhang, Huiyun Jiang, Miaojie Yu, Jie Wang, Dong Shi, Wei-Hong Zhu, and 

Yongzhen Wu*

Green Chemical Engineering, 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gce.2022.07.005.


  335

Highly Efficient Singlet Oxygen Generation of AIE Luminogens Eenable Mitochondria-

Targeted Photodynamic Therapy

Feng Gao, Cheng-YunWang*, Yun Chen, Fang-ZhouXu, Jian-WeiZou, Zhi-Qian Guo*, 

and Wei-Hong Zhu*

Green Chemical Engineering, 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gce.2022.07.006.
334

Type I Photosensitizer Based on AIE Chromophore Tricyano-Methylene-Pyridine for PhotoDynamic Therapy

Chao Pan, Weijun Zhao, Xiaolei Zhao, Zhenxing Liu, Xiangyu Li, Yanting Lyu, Xupeng Wu, Zhirong Zhu, Wei-Hong Zhu, and Qi Wang*

Green Chemical Engineering, 2023, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gce.2022.07.004.